چهارشنبه

"شاید فراموشی، مثل یک برف مهربان همه چیز را کرخت کند و بپوشاند. ولی آنها جزئی از من بودند. آنها منظره های من بودند."

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر